merker

Tadalista Cialis - The Weekender 20 mg x 10 tabletter

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 10 Tablets
Klikk for å forstørre
Pris: $ 19,99
modell: Cilais 20mg
Produsent: Dadha Pharma

Tadalista er den lave kostnaden generisk versjon av Cialis ellers kjent som weekender det er den eneste ED produkt som har vist seg å fungere i 30 minutter, og til å vare i 36 timer derav grunnen til at det kalles weekender

Generic Cialis tilhører en gruppe legemidler som kalles fosfodiesterase type 5-hemmere. Etter seksuell stimulering Generic Cialis virker ved å hjelpe blodårene i penis til å slappe av, slik at flyten av blod inn i penis.

Mye billigere enn den generiske versjonen CIALIS

Kommer i pakker på 10

Tadalista er produsert av Giant farmasøytiske Dadha Pharma Ltd. Basert i India

 

 

Ikke ta Generic Cialis

Hvis du tar noen form for organisk nitrat eller nitrogenoksid-donorer, som amylnitritt. (Denne gruppen av legemidler, nitrater, anvendes ved behandling av angina pectoris -. Brystsmerter) Cialis har vist seg å øke effekten av disse stoffene. Hvis du tar noen form for nitrater eller hvis du er usikker, bør du kontakte lege.

Hvis du har en alvorlig hjertesykdom eller har hatt et hjerteinfarkt / hjerneslag.

Hvis du har lavt blodtrykk eller høyt blodtrykk.

Hvis du er (overfølsom) allergisk mot tadalafil eller et av de andre innholdsstoffene i Generic Cialis.

Forsiktighet ved bruk av Generic Cialis

Seksuell aktivitet medfører en mulig risiko for pasienter med hjertesykdom fordi dette gir en ekstra belastning på hjertet. Hvis du har et hjerte problem informere din lege.

Hvis noen av follwoing gjelder deg , snakk med legen din før du tar medisinen:

Du har sigdcelleanemi (unormale røde blodceller), myelomatose (kreft i benmargen), leukemi (kreft i blodcellene) eller en deformitet av penis.

Du har en alvorlig lever- eller nyreproblemer .

Du tar andre medisiner. Som en generell regel, alltid fortelle din lege dersom du bruker eller nylig har brukt andre legemidler, også reseptfrie legemidler, fordi noen ganger de kan reagere.

Generic Cialis er ikke beregnet for bruk av kvinner eller barn under 18 år.

Kjøring og bruk av maskiner er ikke anbefalt som svimmelhet er rapportert av noen menn i kliniske studier. Du bør derfor være oppmerksom på hvordan du reagerer på Generic Cialis før du kjører bil eller betjene maskiner.

Generic Cialis inneholder laktose og bør ikke tas av pasienter med sjeldne arvelige problemer eller som lider galaktoseintoleranse, Lapp laktasemangel eller glukose-galaktosemalabsorpsjon.

Hvordan ta Generic Cialis

Alltid ta Generic Cialis nøyaktig slik legen din eller apoteket har instruert. Sjekk med dem hvis du er usikker.

Den anbefalte startdosen er én 10 mg tablett før seksuell aktivitet. Hvis effekten av denne dosen er for svak kan legen din øke dosen til 20 mg. Generic Cialis tabletter er til oral bruk.

Svelg tabletten hel med litt vann. Du kan ta Generic Cialis med eller uten mat.

Du kan ta Generic Cialis til enhver tid fra 30 minutter til 12 timer før seksuell aktivitet. Generic Cialis kan likevel være effektive opp til 24 timer etter å ha tatt tabletten.

Du bør ikke ta Generic Cialis mer enn en gang om dagen. Daglig bruk av Generic Cialis er sterkt frarådes . Dersom du tar for mye Generic Cialis enn recommnded du rådes til å konsultere legen din.

Mulige bivirkninger

Disse bivirkningene er vanligvis milde til moderate i naturen. De vanligste bivirkningene er hodepine og fordøyelsesbesvær. Mindre vanlige rapporterte bivirkningene er ryggsmerter , muskelsmerter, nesetetthet, flushing og svimmelhet. Mindre vanlige effekter er hevelse av øyelokk, øyesmerter og røde øyne. Hvis du har noen av disse bivirkningene , og de ​​er plagsomme, alvorlig eller ikke forsvinner, bør du kontakte lege.

Allergiske reaksjoner (inkludert utslett) kan forekomme. I sjeldne tilfeller er det også mulig at en langvarig og eventuelt smertefull ereksjon kan forekomme.

Hvis du får ereksjon som varer sammenhengende i mer enn 4 timer, bør du kontakte lege umiddelbart . Ved brystsmerter under eller etter seksuell aktivitet bør du IKKE bruke nitrater, men du bør søke øyeblikkelig medisinsk hjelp. Hvis du merker bivirkninger som ikke er nevnt her, vennligst informer lege eller apotek.

Hjerteinfarkt, hjerneslag, og uregelmessige hjerteslag beats er sjeldne, men er rapportert hos menn som tar Generic Cialis.

Lagring av Generic Cialis

1. Oppbevares utilgjengelig for barn.
2. Oppbevares i originalemballasjen.
3. Må ikke brukes etter utløpsdatoen som er angitt på pakningen.

Tadalista Cialis - The Weekender 20mg X 10 Tablets
Klikk for å forstørre